Monday, February 02, 2009

Tết bận và vui

Vì giúp việc nghỉ và được chăm sóc con gái 24/24. Bận nhưng vui đến nỗi quên cả mạng mẽo.
Tết qua rồi. Giúp việc lên rồi. Hôm nay lại mạng mạng hi hi.