Sunday, November 30, 2008

Trông lên rất đẹp

...
(Tôi cũng muốn viết gì đó, đôi ba dòng về mình lúc này. Nhưng mọi thứ thản nhiên lạ kỳ. Đúng ra muốn nó là thế nào mình có thể cho nó là thế đấy, chẳng có gì phải lăn tăn cả. Tính chân thật với-chính-mình chưa mất, nên nó sẽ là chính nó. Có những thứ trông lên cũng vẫn đẹp. Dù đẹp hay xấu thực tình lắm khi chẳng còn quan trọng. Cứ kệ mọi thứ xem sao!)
...
Kick back and think things through for a while - there's no rush!

No comments: