Wednesday, November 26, 2008

Rẻ và đắt

Hà nội cái gì cũng rẻ/Chỉ có đắt nhất tình bạn thôi...

No comments: